Information vedrørende behandling af personoplysninger2018-05-18T09:02:17+00:00

 

Information vedrørende behandling af personoplysninger

 

Dataansvarlig

Bygma Gruppen A/S
Transformervej 12
2860 Søborg
CVR nr. 22 06 95 19
Mail: persondata@bygma.dk

Formål med at indsamle personlige oplysninger

Bygma Gruppen A/S har brug for dine personlige oplysninger som navn, adresse, mail¬adresse og telefon¬nummer samt ansøgning og cv, når du søger et job. De oplysninger, du giver i forbind¬else med din ansøgning, må ikke indeholde infor¬ma¬tion om sygdom og/eller graviditet, race, poli¬tisk over¬bevisning, religion, helbred, seksuel orien¬tering eller medlemskab af fagforening.

Som led i rekrutteringsprocessen kan Bygma Gruppen A/S, hvis det vurderes relevant, søge oplys-ninger om dig på internettet f.eks. på LinkedIn, Facebook eller Instagram.

Er det nødvendigt af hen¬syn til jobbets indhold og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningen, kan Bygma Gruppen A/S kræve, at du som ansøger kan vise en ren straffeattest. Du kan endvid-ere blive bedt om at udfylde en læringsprofil og en peronprofil samt stille referencer til rådighed.
Du vil i givet fald konkret blive anmodet om det.

Vi ønsker at opbevare din ansøgning i seks måneder med henblik på at kunne vurdere den i for¬hold til andre ledige job.

Formålet er, at Bygma Gruppen A/S bliver i stand til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til det job, du søger, samt efterfølgende at være i stand til at lave en ansættelseskontrakt til dig.

Dine oplysninger behandles strengt fortroligt og kun af betroede medarbejdere i Bygma Gruppen A/S’ HR-afdeling samt de medarbejdere, der er en del af ansættelsesprocessen.

Retsgrundlag

Bygma Gruppen A/S’ behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelses-for¬ord¬ningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Behandlingen er endvidere baseret på de samtyk¬ker, du giver, blandt andet inden du uploader ansøgning og cv, hvis du bliver bedt om at udfylde lærings- og person¬profil, vise straf¬feattest, eller Bygma Gruppen A/S beder om en refe¬ren-ce jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Overførsel af data til sikkert tredjeland

Som et led i ansættelsesprocessen kan du blive bedt om at udfylde en personprofil eller en læ¬rings-profil. I den forbindelse vil data blive overført til Bygma Gruppen A/S’ databehandler The Pre¬dictive Index LLC (TPI), som ligger i Boston, USA. TPI stiller de værktøjer til rådighed, som Byg¬ma Gruppen A/S bruger til test af personprofil og læringsprofil. TPI er certificeret gennem UE-US Pri-va¬cy Shield-rammeaftalen, som tillader overførsel af persondata fra lande i EU til certifi¬ce¬rede virk-somheder i USA i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Dine personoplysninger, din ansøgning samt dit cv vil blive sikkert opbevaret i seks måneder fra an-søg¬¬ningen er uploadede. I den periode kan Bygma Gruppen A/S vurdere, om dine kvalifikationer kunne være relevante i forhold til andre ledige stillinger.

Retten til indsigt, berigtigelse, sletning, indsigelse og dataportabilitet

Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Bygma Gruppen A/S behandler om dig.

Ret til at rette oplysninger (berigtigelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for Bygma Grup-pen A/S’ almin¬delige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Bygma Gruppen A/S’ ellers lovlige behandling af dine person¬oplys¬ninger.

Ret til at flytte oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an¬vendt og maskinlæsbart format samt at få disse ¬¬oplysninger fra én dataansvarlig overført til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, du måtte have givet i forbindelse med rekrut¬te-ringsprocessen. Det kan være i forbindelse med mulighed for at komme i be¬tragtning til andet le¬digt job, indhentning af reference, fremvisning af straffeattest eller udfyld¬else af person- og læringsprofil.

Tilbagekaldelse kan ske ved at sende en mail til persondata@bygma.dk.

Mulighed for at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Bygma Grup¬pen A/S behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.